Hautainhoitorahaston säännöt

Mikkelin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston säännöt:


Hyväksytty väliaikaisessa yhteisessä kirkkovaltuustossa 7. päivänä maaliskuuta 2001.

1 § Hautainhoitorahasto
Seurakuntayhtymällä on korvauksesta hoitoon otettujen hautojen hoitoa varten hautainhoitorahasto.
Rahaston hoidosta ja hautojen hoidon järjestämisestä vastaa yhteinen kirkko-
neuvosto. KL 17 luvun 3 §:n 2 mom.

Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastatakseen haudan hoitovelvollisuudesta. Seurakunta voi tehdä sopimuksia hautojen hoidosta myös siten, että hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla haudat hoidetaan.

2 § Hautainhoitorahaston varat
Rahaston varoina ovat ne maksut, jotka on rahastoon suoritettu korvauksena rahaston hoitoon otettujen hautojen hoidosta ja muista rahaston lukuun suoritetuista palveluista, lahjana, testamentilla tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston korko- ja muut sijoitustuotot.
Rahaston rahavaroja ja muuta omaisuutta on hoidettava erillään seurakuntayhtymän hallinnassa olevasta muusta omaisuudesta. Rahaston varoja ei saa käyttää muuhun kuin sen omiin tarkoituksiin.
                        

3 § Hoitomaksu
Haudan hoitomaksu määrätään siten, että maksettu pääoma ja sen korot yhteisesti vastaavat hoitokustannuksia sovitulta ajalta. Kustannuksiin sisällytetään myös työnjohdon ja rahaston hallinnon aiheuttamat menot.

4 § Hoitosopimus

Sopimus haudan jättämisestä seurakunnan hoidettavaksi on tehtävä kirjallisesti.

Hoitosopimuksessa sovitaan:
a)    hoitoajasta ja hoitomaksusta;
b)    hoitoon kuuluvista tehtävistä;
c)    seurakuntayhtymän oikeudesta suorittaa haudalla hoidon kannalta tarpeellisia muutoksia;
d)    seurakuntayhtymän oikeudesta laskea hoidon tasoa, jos maksettu hoitomaksu ei riitä sovitun hoitotason ylläpitämiseen ja
e)    muista mahdollisista sopimusehdoista.

5 § Tehtävät ja palvelut, joiden hoitamisesta voidaan sopia Sopimushaudan hoitoon voidaan sisällyttää:

a)    kukkien istuttaminen ja hoito sekä kastelu ja muu hauta-alueen hoito;
b)    rikkaruohojen ja roskien poistaminen ja
c)    muut mahdolliset tehtävät.
Haudan peruskunnostuksen hautauksen jälkeen suorittaa seurakuntayhtymä.
                  

6 § Haudan asun muuttaminen

Jos hautaoikeuden haltija muuttaa ilman yhteisen kirkkoneuvoston tai muun asianomaisen viranomaisen lupaa haudan asua niin, että se oleellisesti vaikuttaa haudan hoitoon, seurakuntayhtymä on oikeutettu alentamaan haudan hoidon tasoa alunperin sovitusta tai lyhentämään hoitoaikaa.

7 § Ylivoimainen este

Seurakuntayhtymä ei vastaa vahingosta, jonka aiheuttavat sota, ilkivalta, poikkeukselliset sääolosuhteet tai muut seurakuntayhtymästä riippumattomat syyt.

8 § Hautainhoitorahaston hallinto


Rahastoa hoidetaan ja sen varat sijoitetaan seurakuntayhtymän taloussäännön määräysten mukaisesti. Rahaston tilintarkastajina ovat seurakuntayhtymän tilintarkastajat.

Jos rahaston varoja lainataan seurakuntayhtymälle, rahastolle on maksettava käypä antolainauskorko.
Rahaston varoin hoidettavista haudanhoitosopimuksista pidetään luetteloa, johon merkitään sopimuksen numero, sopimusosapuolen nimi- ja osoitetiedot, haudan sijaintia osoittavat tiedot, haudan hoitoaikaa ja hoitoa koskevat tiedot sekä muut tarpeelliset tiedot.

9 § Hautainhoitorahaston yli-/alijäämä
Rahaston vuotuinen yli-/alijäämä käytetään yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti pääoman lisäämiseen/vähentämiseen tai rahaston omiin tarkoituksiin


10 § Voimaantulo

Nämä säännöt tulevat voimaan toukokuun 1. päivänä 2001 ja niillä kumotaan 25.4.1995 vahvistetut Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ja 29.11.1958 vahvistetut Mikkelin maaseurakunnan hautainhoitorahaston säännöt siltä osin kuin ne eivät koske hoitosopimuksia koskevia määräyksiä.