Pastori Heikki Karastin varoituksen taustalla on kirkkolaki

17.12.2018 16.04

punainen ja vaalea sydän liitetty yhteen

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli antoi 11. joulukuuta pastori Heikki Karastille tuomiokapituleissa noudatetun linjan mukaisesti varoituksen samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä.

Karasti vihki parin loppukesällä 2018 tietoisena siitä, että toimi vastoin kirkon päätöksiä ja piispojen ohjeistusta. Piispojen ohjeet sitovat Suomen evankelisluterilaisen kirkon pappeja.

Pöytäkirjan otteessa Karasti perustelee päätöstään inhimillisillä syillä sekä yleisillä perusteilla, jotka liittyvät kirkkojärjestykseen, kirkollisten toimitusten kirjaan, luterilaiseen käsitykseen avioliitosta, Raamatun avioliittokäsitykseen ja kirkon käytäntöihin sekä homoseksuaalisuuteen ja Raamattuun. Karasti toteaa, että selvityksessä luetelluista syistä hän valitsi esimiehen käskyn rikkomisen.

Maaliskuussa 2017 Suomessa tehty avioliittolain uudistus mahdollistaa, että samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia avioliiton. Lain muutoksella ei puututtu avioliittolain säännöksiin kirkollisesta vihkimisestä. Lain mukaan kirkollisen vihkimisen ehdot ja muodot määrää edelleen uskonnollinen yhdyskunta, jossa vihkiminen toimitetaan. Niillä on oikeus päättää itsenäisesti, vihkivätkö ne avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa kirkollisesta vihkimisestä määrätään kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa, joiden mukaan kirkollinen avioliitto on miehen ja naisen välinen.

Kirkon korkeinta päätösvaltaa käyttää kirkolliskokous, jonka jäsenistä osa on vaaleilla valittuja seurakuntalaisten edustajia. Kirkolliskokoukselle esityksiä tekevät piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot sekä kirkolliskokousedustajat itse.

****

Mikkelin tuomiokapitulin päätöksen yhteenveto ja lopputulema

Päätös on tehty 11. joulukuuta 2018.

Yhteenvedon on laatinut tuomiokapitulin lakimiesasessori Jyri Klemola

"Tuomiokapituli katsoo, että Suomen ev.-lut. kirkolla on avioliittolain mukaisesti oikeus päättää kirkollisen vihkimisen ehdot ja muodot. Kirkon nykyisten säännösten ja avioliittokäsityksen mukaan samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen ei ole mahdollista. Tuomiokapitulin toimivaltaan ei kuulu kirkon avioliittokäsityksen määrittäminen vaan se kuuluu kirkolliskokoukselle.

Tuomiokapitulin tehtävä on kirkkojärjestyksen 19 luvun 1 §:n mukaisesti muun muassa valvoa papiston tehtävien hoitoa. Papille, joka toimii vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta tai laiminlyö niitä taikka käyttäytyy papille sopimattomalla tavalla, tuomiokapituli voi asian laadun mukaan antaa kirjallisen varoituksen tai pidättää hänet pappisvirasta vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi kuukaudeksi. Jos papin sopimaton käyttäytyminen, laiminlyönnit pappisvirassa tai käyttäytyminen muutoin osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi olemaan pappina, tuomiokapituli voi määrätä hänet menettämään pappisvirkansa. (KL 5:3 2 mom.)

Pastori Heikki Karasti on ollut tietoinen kirkon avioliittokäsityksestä ja saanut piispan ja tuomiokapitulin ohjeistuksen siitä, että papin ei tule vihkiä samaa sukupuolta olevaa paria. Pastori Karasti on myöntänyt toimineensa piispan antaman ohjeistuksen vastaisesti. Hän on tietoisesti rikkonut annettuja ohjeita, joita hän on saanut muuta papistoa enemmän. Siksi hänen toimintansa on erityisen moitittavaa.

Tuomiokapituli antoi Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan II seurakuntapastori Heikki Karastille kirjallisen varoituksen toimimisesta kirkkolain 5 luvun 3 §:n tarkoittamalla tavalla vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta."

« Uutislistaukseen