Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.
Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon mm. osallistumalla seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita.

 

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuusto kokouksia keväällä 2024 on suunniteltu pidettäväksi seuraavasti:

Kirkkoneuvoston kokoukset klo 17.15: 23.1., 20.2., 19.3., 16.4., 14.5. ja 11.6. (varalla oleva kokouspäivä)

Kirkkovaltuuston kokoukset klo 18.00: 9.4. ja 28.5. (varalla oleva kokouspäivä)

 

Päätösten julkaiseminen

Jatkossa pöytäkirjat ja päätökset julkaistaan seurakunnan yleisillä verkkosivuilla. Päätöksistä tiedottamisesta sekä oikaisuvaatimusohjeista ja valitusosoituksista säädetään uudessa kirkkolaissa (652/2023) ja kirkkojärjestyksessä (657/2023).

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjojen lisäksi verkossa julkaistaviksi siirtyvät myös kuulutukset ja ilmoitukset, esimerkiksi virkojen avoimeksi julistaminen. Myös valituskelpoiset viranhaltijapäätökset tulevat näkyville nettiin.

Seurakunnan jäsenten tietoon saatettava kuulutus pidetään nähtävillä, jollei muuta säädetä tai salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kuulutusten on oltava nähtävillä pääsääntöisesti 14 vuorokautta. Nähtävillä pidettävään pöytäkirjaan tai ilmoitukseen liitetään muutoksenhakuohjeet eli oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjan ja päätöksen nähtävillä pitämisessä otetaan huomioon kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Salassa pidettäviä asioita ei julkaista. mutta pöytäkirjassa näkyy maininta salassa pidettävän asian käsittelystä.

Pöytäkirjassa ja viranhaltijapäätöksessä julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot, esimerkiksi virkaan tai tehtävään valitun henkilön nimi. Oikaisuvaatimus- ja valitusajan tai esimerkiksi kuulutuksen ilmoitusajan päättyessä myös peruste henkilötietojen näyttämiseen verkkosivustolla päättyy.