Viranhaltijapäätökset

Verkkosivuilla julkaistaan kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös seurakunnan jäsenellä. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tulevat nähtäville päätöksenteon jälkeen ja ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksen nähtävillä pitämisessä huomioidaan kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Salassa pidettäviä asioita ei julkaista verkossa. 

Nähtävillä pidettävään viranhaltijapäätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (KL 10:24,2). Muutoksenhakuaika on 14 päivää.

Mikkelin tuomiokirkoseurakunnan viranhaltijapäätöksiin oikeutetut viranhaltijat on lueteltu alla. Virkanimike valitsemalla pääset suoraan ko. viranhaltijan päätöksiin, joilla on sillä hetkellä muutoksenhakuaika menossa.

Hallintokappalainen

Hautaustoimen päällikkö

HR-asiantuntija

Kiinteistöpäällikkö

Talousjohtaja

Tuomiorovasti

Viranhaltijapäätökset julkaistaan Domus-sivustolla, avaa haku tästä linkistä. Viranhaltijan nimike -hakukentästä voit valita haluamasi seurakunnan ja viranhaltijan. 

Kirkolain mukaan kirkon viranomaisten päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu, tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä seurakunnan viranomaisen päätöksestä myös seurakunnan jäsen, jollei muutoksenhakuoikeutta ole erikseen rajoitettu.