Uutislistaukseen

Tuomiorovastin virkaan kolme hakijaa

Mikkeliin valitaan syksyllä uusi kirkkoherra tuomiorovasti Juha Palmin jäädessä eläkkeelle loppuvuodesta.

Tuomiorovastin virkaa hakivat 16.6.2020 päättyneellä hakuajalla seuraavat henkilöt:

  • Pastori Arja Huuskonen, Kinnulan ja Pihtiputaan seurakuntien yhteinen kirkkoherra
  • Pastori, teologian tohtori Ann-Maarit Joenperä, Mäntyharjun seurakunnan kirkkoherra
  • Pastori, teologian tohtori Minna Rikkinen, vs. asiantuntija, Kirkkohallitus

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli haastattelee hakijat 4.8., jonka jälkeen asia siirtyy seurakuntaan. Kirkkovaltuustoin kokouksessa 1.9. päätetaan vaalien etenemisjärjestys. Asiaa hoitamaan on perustettu ns vaalityöryhmä. Kirkkoherran vaali toimitetaan välillisellä vaalitavalla. Tämä tarkoittaa kirkkovaltuuston toimittamaa vaalia.

 

       Arja Huuskonen                     Minna Rikkinen                 Ann-Maarit Joenperä

 

Kirkkoherran vaali välillisellä vaalitavalla

 

Tuomiokapituli julistaa viran haettavaksi. Hakuajan päätyttyä tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle. Siinä todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä virkaan, huomioiden yleisten nimitysperusteiden lisäksi seurakunnan ilmoittamat viran erityiset tarpeet. Lausunto ja hakemukset lähetetään seurakunnalle.

Tuomiokapituli määrää myös henkilön, esimerkiksi lääninrovastin, jonka tehtävänä on vaalin valmisteleminen seurakunnassa. Lopullinen vastuu valmistelusta ja päätösehdotuksen teosta kuuluu kuitenkin kirkkoneuvostolle. Siksi valmistelijaksi määrätyn on hyvä pohtia valmistelutoimenpiteitä yhdessä seurakunnan luottamushenkilöiden kanssa.

Seurakunta päättää hakijoiden haastattelusta ja soveltuvuusarviointiin lähettämisestä. Kirkkoneuvosto yleensä päättää, ketkä suorittavat haastattelun. Halutessaan kirkkovaltuustokin voi haastatella hakijoita, mutta pääsääntöisesti sen tekee asioita valmistelemaan asetettu työryhmä. Haastattelun ja mahdollisten näytteiden antamisen (esimerkiksi saarna tai jumalanpalveluksen toimittaminen) osalta hakijoita on kohdeltava tasapuolisesti. Jos hakijoita on useita, voidaan tässä vaiheessa kuitenkin joutua tekemään esikarsintaa normaalin rekrytointiprosessin mukaisesti.
 

Valtuusto voi tehdä ansiovertailun ja haastattelun 
 

Vaalin toimittamista varten hakijoista on syytä tehdä ansiovertailu. Siinä huomioidaan hakijoiden koulutuksen ja aiemman työkokemuksen lisäksi sellaiset ominaisuudet, tiedot ja taidot, jotka ovat eduksi viran hoitamisessa. Kirkkoneuvosto tekee valtuustolle hakemuksiin, ansiovertailuun, tuomiokapitulin lausuntoon, haastatteluihin ja soveltuvuusarviointeihin perustuvan päätösehdotuksen siitä, kenet hakijoista virkaan tulisi valita. Jos valtuutetut ovat yksimielisiä päätösehdotuksessa esitetyn henkilön valinnasta, vaalia ei tarvitse toimittaa suljetuin lipuin tai muuta vaalimenettelyä noudattaen.

Tarvittaessa vaali on kaksivaiheinen. Jos vaalin ensimmäisellä kierroksella kukaan hakijoista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan samassa kokouksessa uusi vaali. Siinä ovat mukana kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta hakijaa. Toisella kierroksella eniten ääniä saanut hakija tulee valituksi virkaan.  Jos äänet menevät ratkaisevassa äänestyksessä tasan, tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen jommallekummalle eniten ääniä saaneesta hakijasta nimitysperusteet huomioiden.

Jos virkaan on vain yksi pätevä hakija, tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston pyynnöstä julistaa viran uudelleen haettavaksi. Samoin voidaan menetellä tilanteissa, joissa katsotaan seurakunnan edun vaativan viran laittamista uudelleen hakuun, vaikka hakijoita olisi useampiakin.

 

 

 

 

5.8.2020 14.36