Uutislistaukseen

kirkkokansaa.jpg Kirkkokansaa Pitajänkirkossa

Kirkkovaltuuston vuoden viimeinen kokous

14.12.2021 20.54

Kokoontuminen tapahtui poikkeuksellisesti Tuomiokirkon kirkkosalissa. 

Toiminta- ja taloussuunnitelma


Kirkkovaltuusto käsitteli talousarvion vuodelle 2022 sekä ehdotuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022-2024 ja hyväksyi vuoden 2022 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman. 

Keijo Siitari kiitti koko seurakunnan henkilöstöä hyvästä työstä ja panoksesta taloudenkin tasapainön säilyttämiseksi. Jarno Strengell esitti huolen, että seurakunnasta väki vähenee ja lastenohjaajien ym kohtaavan henkilöstön maärän ylläpitoon pitäisi panostaa. Eeva-Riitta Hahtola kiinnitti huomion ennakoivaan otteeseen toiminnan ja talouden suunnittelussa.
 

Taloudellisen tilan kehittymisestä raportoidaan kirkkoneuvostolle neljännesvuosittain. Tämä raportointi kohdistuu kuluvan vuoden toteumaan 30.9.2021 mennessä, jolloin 75 % vuodesta on kulunut. Raportointi sisältää vain ulkoiset kulut.

Käyttötalouden tuotot ovat talousarviossa yhteensä 1.753.000 euroa. Pääluokittaisissa toimintatuotoissa ei merkittäviä muutoksia ole. Käyttötalouden tuotot kattavat 17,4 % käyttötalouden kuluista, jotka ovat yhteensä 10.063.000 euroa.

Talousarvion toimintakate on 8.310.000 euroa.  Kate on 170.000 euroa parempi kuin vuoden 2021 talousarviossa. Toimintakatteen jälkeisissä erissä ei suuria poikkeamia vuoden 2021 lukuihin. Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus ovat yhteensä noin 10.000.000 euroa. Verotuskulujen ja keskusrahastomaksujen ennakoidaan laskevan hieman vuoden 2021 tasosta

Lisätietoja vuoden 2022 budjetista, rahoituksesta, kuluista  ja investoinneista talousjohtaja Tiina Snickeriltä.

 

Strategia vuoteen 2026 hyväksyttiin 


Strategiatyöryhmä on käyttänyt apuna valmistelussa seurakuntalaisille osoitettua verkkokyselyä, johon on ollut mahdollista vastata myös paperilomakkeella. Seurakunnan työalat ovat arvioineet toimintaa SWOT-analyysin kautta. Analyysiä on vielä syvennetty lisäkysymyksin.

Lisäksi työalajohtajilla on ollut mahdollisuus esittää näkemyksensä strategisista suuntaviivoista ja tulevaisuuskuvasta. Työskentelyssä on huomioitu yhteiskunnalliseen ja paikalliseen toimintaympäristöön sekä kirkon ja seurakunnan toimintaedellytyksiin liittyvät seikat.

Elämäsi seurakunta -strategian painopisteiksi on valittu keskeiset teemat, joita ovat olennaiseen keskittyminen, suvaitsevaisuus, seurakunnan näkyvyys ja kuuluvuus sekä yhteistyön tekeminen ja toiminnan kehittäminen. Strategian pohjalta tehtävillä toimenpiteillä vaikutetaan siihen, minkälainen seurakunta on tulevaisuudessa. On kyettävä katsomaan rohkeasti ulos- ja eteenpäin.

Strategian liitteinä on katsaus toimintaympäristöön ja sen muutoksiin sekä tietoja ja johtopäätöksiä seurakunnan talouden strategialle asettamista kehyksistä. Alkava strategiakausi on koko kirkon kannalta monella tapaa merkittävä.  Erityisesti kriisitilanteissa, kuten pandemian aikana, kirkon merkitys on korostunut turvan, toivon ja lohdutuksen antajana.

Elämäsi seurakunta -strategiassa perustehtävä on sanoitettu seuraavasti:
eurakunnan tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Työntekijät sekä vapaaehtoiset toteuttavan sekä kirkon että seurakunnan strategian.

 

Seurakuntien väliset sairaalasielunhoidon yhteistyösopimukset


Tuomiokirkkoseurakunta ylläpitää sairaalasielunhoidon palveluja Mikkelin sairaaloissa. Palvelut ovat potilaiden, heidän läheistensä sekä henkilökunnan käytettävissä kotipaikkakunnasta riippumatta.

Sairaalasielunhoidon kustannusten jaossa on vallinnut pitkäaikainen käytäntö, jonka mukaan kustannuksista noin 50% on kohdistettu Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnalle, noin 10% Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (ESSOTE), ja 40% muille seurakunnille hoitopäivien suhteessa.

Järjestelyssä ovat olleet mukana Hirvensalmen, Joroisten, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pieksämäen, Puumalan, Savonlinnan ja Sulkavan seurakunnat. ESSOTE:n kanssa sairaalasielunhoidosta on voimassa erillinen sopimus.

 

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan jäsenen muutos

Marje Karttuselle myönnettiin ero perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan jäsenyydestä 1.9.2021 lukien, Kirkkovaltuusto valitsi  johtokunnan jäseneksi vuoden 2022 loppuun kestäväksi toimikaudeksi Päivi Vesasen. Varajäsenenä jatkaa Arni Itkonen.

 

Ruunaniemen leirikeskuksen ravitsemuspalvelujen tuottajaksi valittiin 1.1.2022 lukien Löytö Services Oy:n, jonka kanssa tehdään sopimus.

Palvelevan Puhelimen toiminta Mikkelissä lakkautetaan vuoden 2021 loppuun. Valtakunnalliset palvelevat puhelimet jatkavat palvelua myös Mikkelin alueelle. Lähes kaikki päivystäjät ovat jo ennestään osallistuneet muuhunkin seurakunnan vapaaehtoistoimintaan, ja heidän osaamisensa on hyödyksi myös muissa seurakunnan toimintamuodoissa.

Nimikkosopimus Saara Karttusen tuesta puretaan vuoden 2022 alusta alkaen. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta solmii Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen kanssa  nimikkosopimuksen Saara Mrcelan työn tukemiseksi vuoden 2022 alusta alkaen.

 

Kirkkoneuvoston ja -valtuuston 2022 kokoukset

25.1. / 22.2 / 22.3. / 26.4. / 24.5. / 7.6. (varalla oleva kokouspäivä) klo 17.15

Kirkkovaltuuston kokous klo 18  pidetään 10.5